Ketabdade
کتاب‌داده یک بانک اطلاعات کتاب و یکی از دو بخش اصلی کتاب هاب است. این بانک داده شامل اطلاعات مربوط به کتاب‌ها و همچنین نظرات کاربران در مورد آنهاست. اطلاعات موجود در کتاب‌داده توسط کاربران و علاقه‌مندان به کتاب توسعه داده می‌شود.
پیشنهاد تصادفی
شاهنامه‌ی فردوسی به نثر (جلد ۵)، پهلوانی: داستان سیاوش
علی شاهری
در کتاب “شاهنامه فردوسی، جلد پنجم، داستان سیاوش” برگردان به نثر سید علی شاهری می خوانیم: کتابی که پ...
آخرین نقد/نظرها